Skip to main content

OC Bus

Cải Tiến Thay Đổi Dịch Vụ Xe Buýt

Translate:
Tiếng Việt

Cải Tiến Thay Đổi Dịch Vụ Xe Buýt Có Hiệu Lực từ ngày 12 tháng Mười Một, 2023

Cải Tiến Thay Đổi Dịch Vụ Xe Buýt có tóm lược những cải tiến về dịch vụ OC Bus trong thời gian tới. Sẽ có những thay đổi nhỏ về lộ trình và lịch biểu bao gồm thêm các lộ trình mới hoặc điều chỉnh lộ trình để kết nối tốt hơn và cải tiến số chuyến.

  • Điều Chỉnh Lịch Biểu
    1, 26, 29, 30, 33, 37, 43, 47, 50, 54, 55, 59, 60, 64, 66, 70, 71, 72, 76, 79, 82, 83, 86, 90, 143, 167, 177, 178, 401A, 401B, 403D, 453, 543, 862
  • Điều Chỉnh Lộ Trình
    403D

ngày 12 tháng Mười Một, 2023 Bus book


Thông tin chi tiết

Lộ trình 26:
Những ngày cuối tuần: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Đông chạy từ 5:09 sáng đến 9:14 tối và hướng Tây từ 5:10 sáng đến 9:16 tối.

Lộ trình 43:
Những ngày trong tuần: Điều chỉnh thành 22 phút một chuyến.

Lộ trình 54:
Những ngày trong tuần: Thêm một lộ trình hướng Tây vào buổi sáng để dùng xe lửa Metrolink số 805.

Lộ trình 55:
Những ngày Chủ Nhật: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Bắc chạy từ 5:37 sáng đến 9:47 tối và hướng Nam từ 4:40 sáng đến 8:55 tối.

Lộ trình 64:
Những ngày trong tuần: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Đông chạy từ 4:22 sáng đến 11:59 trưa và hướng Tây từ 4:23 sáng đến 11:59 tối. Điều chỉnh thành 12 phút một chuyến trong giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều.
Những ngày Thứ Bảy: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Đông chạy từ 5:05 sáng đến 11:30 tối và hướng Tây từ 4:53 sáng đến 11:05 tối.
Những ngày Chủ Nhật: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Đông chạy từ 5:10 sáng đến 10:54 sáng và hướng Tây từ 5:06 sáng đến 10:54 tối.

Lộ trình 66:
Tất cả các ngày: Điều chỉnh thời gian bắt đầu. Xe buýt hướng Tây bắt đầu chạy lúc 4:30 sáng.

Lộ trình 70:
Những ngày trong tuần: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Đông chạy từ 4:24 sáng đến 12:07 khuya và hướng Tây từ 4:06 sáng đến 11:44 tối. Điều chỉnh thành 12 phút một chuyến trong giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều. Điều chỉnh số chuyến 20/40 thành 30/60 phút từ 6:00 tối đến 8:00 tối và thành 60 phút sau 8:00 tối.
Những ngày Thứ Bảy: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Tây từ 5:00 sáng đến 10:39 tối. Điều chỉnh thành 60 phút một chuyến sau 8:00 tối.
Những ngày Chủ Nhật: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Đông chạy từ 4:50 sáng đến 9:50 tối và hướng Tây từ 5:30 sáng đến 9:50 tối. Điều chỉnh thành 60 phút một chuyến sau 8:00 tối.

Lộ trình 72:
Những ngày trong tuần: Ngưng đi qua khúc ngoặt ở 405 Freeway. Thêm một lộ trình hướng Đông và một lộ trình hướng Tây.
Thứ Bảy: Ngưng đi qua khúc ngoặt ở 405 Freeway.
Chủ Nhật: Ngưng đi qua khúc ngoặt ở 405 Freeway.

Lộ trình 79:
Những ngày trong tuần: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Bắc chạy từ 5:41 sáng đến 9:49 tối và hướng Nam từ 5:26 sáng đến 9:42 tối. Điều chỉnh thành 40 phút một chuyến vào buổi trưa.
Những ngày cuối tuần: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Bắc chạy từ 5:39 sáng đến 8:37 tối và hướng Nam từ 5:10 sáng đến 9:10 tối.

Lộ trình 83:
Những ngày trong tuần: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Bắc chạy từ 4:24 sáng đến 10:53 tối và hướng Nam từ 4:29 sáng đến 10:57 tối.
Những ngày Thứ Bảy: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Đông chạy từ 5:19 sáng đến 10:52 tối và hướng Tây từ 5:00 sáng đến 11:14 tối.
Những ngày Chủ Nhật: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Đông chạy từ 5:06 sáng đến 11:00 trưa và hướng Tây từ 5:23 sáng đến 10:43 tối.

Lộ trình 167:
Những ngày trong tuần: Điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc. Xe buýt hướng Bắc chạy từ 5:18 sáng đến 8:37 tối và hướng Nam từ 5:11 sáng đến 8:43 tối. Điều chỉnh thành 55 phút một chuyến cả ngày.

Lộ trình 178:
Những ngày trong tuần: Điều chỉnh thành 50 phút một chuyến từ 6:00 sáng đến 8:00 tối.

400A:
Những ngày trong tuần: Bỏ các lộ trình hướng bắc lúc 3:49 chiều, 4:38 chiều, và 4:53 chiều.

401B:
Những ngày trong tuần: Bỏ lộ trình hướng bắc lúc 4:51 chiều và hướng nam lúc 5:34 chiều.

403D:
Những ngày trong tuần: Mở rộng lộ trình đến Sand Canyon và Irvine Center Drive.

Lộ trình 453:
Những ngày trong tuần: Thêm một lộ trình hướng đông vào buổi chiều để dùng xe lửa Metrolink số 602.

Lộ trình 543:
Những ngày trong tuần: Điều chỉnh thành 22 phút một chuyến.

Lộ trình 862:
Tất cả các ngày: Ngưng đi qua khúc ngoặt ở Trung Tâm Chuyên Chở Vùng Santa Ana.