Overview - Tài Liệu

Skip navigation Reduce Motion High Contrast Careers Contact Us
OC Go local tax dollars at work

Tài Liệu

Xem thông tin cùng các đoạn video mới nhất về Dự Án Cải Thiện Xa Lộ I-405, tham khảo những câu hỏi phổ biến, và theo dõi bản đồ được cập nhật thường xuyên.

OC Go local tax dollars at work

Tiếng Việt

Để biết thêm thông tin về Dự Án Cải Thiện Xa Lộ I-405, xin vui lòng liên lạc cô Gia Lý theo đường dây tiếng Việt 888-662-6569

888-662-6569

Inside the 405 - Tiếp Cận Cộng Đồng Người Việt


Chương Trình 405 Forward

Lợi Ích Dành Cho Các Cơ Sở Thương Mại Địa Phương

  • Giới thiệu về cơ sở trong bản đồ tương tác của dự án
  • Tiếp thị trên truyền thông xã hội
  • Bản đồ tương tác đặc biệt giới thiệu các
  • Nhóm sinh hoạt trên Facebook dành riêng cho thương mại và cư dân
  • Giới thiệu cơ sở thương mại trên trang nhà của dự án

Để biết thêm thông tin về Dự Án Cải Thiện Xa Lộ I-405, xin vui lòng liên lạc cô Gia Lý theo đường dây tiếng Việt 888-662-6569

Thông tin về Chương Trình 405 Forward

Contact the 405 Community Outreach Team

phone

If you have questions, please contact the Outreach Team by calling 888-400-8994

Para obtener más información sobre el Proyecto de Ampliación en el I-405, llame al 888-400-8994

Để biết thêm thông tin về Dự Án Cải Thiện Xa Lộ I-405, xin vui lòng liên lạc cô Gia Lý theo đường dây tiếng Việt 888-662-6569

Get Connected