Rider Alerts - Cải tiến dịch vụ

Skip navigation Reduce Motion High Contrast Careers Contact Us
 • Cải Tiến Thay Đổi Dịch Vụ Xe Buýt

 • Cải Tiến Thay Đổi Dịch Vụ Xe Buýt
  Có hiệu lực từ ngày 12 tháng 6 năm 2022

  Chương trình Cải Tiến Thay Đổi Dịch Vụ Xe buýt nêu tóm lược những cải tiến dịch vụ sắp tới cho Xe buýt OC. Chương trình này sẽ có những thay đổi nhỏ về lịch biểu cho một số tuyến đường.

  • Điều Chỉnh Lịch Biểu
   1, 25, 26, 33, 38, 42, 43, 53, 54, 57, 59, 60, 64, 71, 72, 82, 83, 85, 87, 123, 143, 150, 177, 402C, 403D, 453, 480, 529, 543, 560
  • Các Tuyến Đường Tạm Thời Ngưng Hoạt Động
   53X, 57X, 64X, 206, 213, 404E, 701, 721, 794

  Để biết thông tin chi tiết về lịch trình của các tuyến, hãy gọi 714-636-RIDE hoặc truy cập June 12 eBusbook


  CHI TIẾT

  Tuyến 43:
  Các ngày trong tuần: Bỏ các lộ trình Hướng Bắc lúc 10:56 tối và Hướng Nam lúc 10:38 tối.

  Tuyến 53:
  Các ngày trong tuần: Bỏ các lộ trình Hướng Bắc lúc 10:40 tối và Hướng Nam lúc 11:40 tối.

  Tuyến 54:
  Các ngày trong tuần: Bỏ các lộ trình Hướng Đông lúc 9:16 tối và Hướng Tây lúc 9:15 tối.

  Tuyến 59:
  Cuối tuần: Thêm lộ trình Hướng Bắc lúc 2:59 chiều cho Trường Century High School và lộ trình Hướng Nam lúc 2:44 chiều cho Trường Sierra Intermediate School. Điều chỉnh số lần từ 40 phút lên 42 phút.

  Tuyến 60:
  Các ngày trong tuần: Bỏ các lộ trình Hướng Đông lúc 11:57 tối và Hướng Tây lúc 12:06 khuya.

  Tuyến 71:
  Các ngày trong tuần: Điều chỉnh số lần nguyên ngày từ 45 phút lên 50 phút vào buổi sáng và chiều, tối và lên 55 phút vào buổi trưa.

  Tuyến 123:
  Các ngày trong tuần: Điều chỉnh lộ trình Hướng Bắc lúc 5:00 sáng, bắt đầu ở Trung Tâm Chuyên Chở Goldenwest lúc 4:09 sáng và lộ trình Hướng Nam lúc 5:05 sáng sẽ bắt đầu tại Trạm Anaheim Metrolink lúc 4:34 sáng. Về căn bản cả hai lộ trình sẽ bắt đầu ở đầu và ở giữa tuyến đường.

  Tuyến 560:
  Các ngày trong tuần: Điều chỉnh lộ trình Hướng Đông lúc 4:25 chiều sang 4:26 chiều và lộ trình Hướng Tây lúc 9:41 sáng sang 9:43 sáng.

  iShuttle Tuyến Đường 402C:
  Các ngày trong tuần: Điều chỉnh lộ trình Hướng Tây lúc 8:28 sáng sang 8:29 sáng để kết nối với xe lửa Metrolink 800.

  iShuttle Tuyến Đường 403D:
  Các ngày trong tuần: Điều chỉnh lộ trình Hướng Đông lúc 8:46 sáng sang 8:47 sáng và lộ trình Hướng Tây lúc 8:28 sáng sang 8:29 sáng để kết nối với xe lửa Metrolink 800.

Get Connected