Rider Alerts - Cải tiến dịch vụ

Skip navigation Reduce Motion High Contrast Careers Contact Us
 • Cải tiến dịch vụ

 • February 13, 2022 Service Change

  Cải Thiện Dịch Vụ Tháng 2

  Từ ngày 13 tháng 2 năm 2022, Cải Thiện Dịch Vụ sẽ thực hiện nhiều điều chỉnh lịch trình khác nhau, cải thiện và bổ sung dịch vụ cho một số tuyến xe cùng với sự hoạt động trở lại của Tuyến 529 và Tuyến iShuttle 402C

  • 196 Chuyến Được Bổ Sung Trên Những Tuyến Xe Phổ Biến
   1, 25, 26, 30, 33, 38, 42, 46, 47, 54, 55, 57, 60, 64, 66, 71, 72, 79, 90, 129, 143, 153, 167, 178, 480, 529
  • 2 Tuyến Xe Với Tần Suất Được Cải Thiện
   25, 26, 29, 30, 33, 38, 46, 53, 54, 57, 64, 66, 72, 79, 143, 178
  • 20 Tuyến Xe Với Số Giờ Hoạt Động Mở Rộng
   1, 25, 26, 30, 33, 38, 79, 129, 143, 153, 167, 178
  • 2 Tuyến Xe Hoạt Động Trở lại
   Tuyến 529 và Tuyến iShuttle 402C
  • 9 Tuyến Xe Tiếp Tục Tạm Thời Ngưng Hoạt Động
   53X, 57X, 64X, 206, 213, 701, 721, 794 và Tuyến iShuttle 404E

  Tuyến 1:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 4:37 sáng – 8:42 tối và về phía Nam từ 4:55 sáng – 8:13 tối; bổ sung 2 chuyến về phía Bắc và 1 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 25:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 4:51 sáng – 9:13 tối và về phía Nam từ 3:56 sáng – 9:22 tối; cải thiện tần suất thành 55 phút/chuyến; bổ sung 4 chuyến về phía Bắc và 5 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 26:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 5:24 sáng – 9:59 tối và về phía Tây từ 5:14 sáng – 10:18 tối; cải thiện tần suất thành 30 phút/chuyến trong cả ngày; bổ sung 9 chuyến về phía Đông và 9 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 29:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất thành 24 phút/chuyến vào giờ cao điểm và 30 phút/chuyến vào buổi trưa. Do Tuyến 529 quay lại hoạt động, sẽ không có dịch vụ trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều đi Goldenwest Transportation Center (Trung Tâm Giao Thông Goldenwest) hoặc Buena Park Metrolink Station (Ga Metrolink Buena Park), do đó 6 chuyến về phía Bắc và 7 chuyến về phía Nam sẽ được loại bỏ khỏi dịch vụ.

  Tuyến 30:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 5:43 sáng – 8:47 tối và về phía Tây từ 5:40 sáng – 8:44 tối; cải thiện tần suất thành 45 phút/chuyến; bổ sung 1 chuyến về phía Đông và 1 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 33:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 5:38 sáng – 8:32 tối và về phía Nam từ 4:56 sáng – 7:23 tối; cải thiện tần suất thành 40 phút/chuyến; bổ sung 10 chuyến về phía Bắc và 10 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 38:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 4:32 sáng – 9:53 tối và về phía Tây từ 4:30 sáng – 9:52 tối; cải thiện tần suất thành 20 phút/chuyến về phía Đông và 25 phút/chuyến về phía Tây; bổ sung 2 chuyến về phía Đông và 2 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 42:
  Các ngày trong tuần: Bổ sung 1 chuyến về phía Đông lúc 3:13 chiều đi đến Savanna High School.

  Tuyến 46:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 5:15 sáng – 10:07 tối và về phía Tây từ 4:50 sáng – 9:42 tối; cải thiện tần suất thành 42 phút/chuyến; bổ sung 6 chuyến về phía Đông và 6 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 47:
  Các ngày trong tuần: Bổ sung 1 chuyến về phía Bắc và 2 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 53:
  Các ngày trong tuần: cải thiện dịch vụ bằng cách vận hành tất cả các chuyến đi khác đến Yale Loop

  Tuyến 54:
  Các ngày trong tuần: Dịch vụ đi Rancho Santiago quay lại hoạt động; cải thiện tần suất thành 20 phút/chuyến đối với các chuyến đi ngắn và 40 phút/chuyến đối với các chuyến đi dài; bổ sung 3 chuyến về phía Đông và 4 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 55:
  Các ngày trong tuần: Bổ sung 1 chuyến về phía Bắc lúc 3:14 chiều và 1 chuyến về phía Nam lúc 7:10 sáng đi đến Newport Harbor High School.

  Tuyến 57:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất thành 16 hoặc 32 phút/chuyến vào giờ cao điểm buổi sáng; bổ sung 4 chuyến về phía Bắc và 2 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 64:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất thành 14 phút/chuyến vào giờ cao điểm buổi sáng; bổ sung 2 chuyến về phía Đông và 1 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 66:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất thành 15 phút/chuyến vào giờ cao điểm buổi sáng; bổ sung 3 chuyến về phía Đông và 1 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 71:
  Các ngày trong tuần: : Điều chỉnh tần suất cả hai chiều sau 5 giờ chiều thành 50 phút/chuyến.

  Tuyến 72:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 5:09 sáng – 8:13 tối và về phía Tây từ 5:03 sáng – 8:06 tối; cải thiện tần suất thành 31 phút/chuyến; bổ sung 5 chuyến về phía Đông và 5 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 79:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 5:48 sáng – 9:42 tối và về phía Nam từ 5:27 sáng – 9:13 tối; cải thiện tần suất thành 30 phút/chuyến vào giờ cao điểm, 45 phút/chuyến vào giữa ngày và 30 phút/chuyến vào buổi tối; bổ sung 10 chuyến về phía Bắc và 10 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 90:
  Các ngày trong tuần: Cải thiện tần suất thành 45 phút/chuyến trong cả ngày; bổ sung 2 chuyến về phía Bắc và 2 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 129:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 5:01 sáng – 8:31 tối và về phía Tây từ 4:57 sáng – 8:31 tối; bổ sung 1 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 143:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 4:53 sáng – 9:31 tối và về phía Tây từ 5:09 sáng – 10:01 tối; cải thiện tần suất thành 50 phút/chuyến trong cả ngày; bổ sung 5 chuyến về phía Đông và 5 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 153:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 6:00 sáng – 9:00 tối và về phía Nam từ 6:00 sáng – 9:00 tối; bổ sung 1 chuyến về phía Bắc và 1 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 167:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Bắc từ 5:16 sáng – 8:03 tối và về phía Nam từ 5:06 sáng – 8:02 tối; bổ sung 1 chuyến về phía Bắc và 1 chuyến về phía Nam.

  Tuyến 178:
  Các ngày trong tuần: Mở rộng thời gian hoạt động về phía Đông từ 5:06 sáng – 9:51 tối và về phía Tây từ 5:05 sáng – 9:51 tối; bổ sung 1 chuyến về phía Đông và 1 chuyến về phía Tây.

  Tuyến 401B (iShuttle):
  Các ngày trong tuần: Vận hành chuyến xe lúc 3:20 chiều về phía Bắc vào lúc 3:12 chiều để kết nối với tàu Metrolink #806 lúc 3:44 chiều.

  Tuyến 472:
  Các ngày trong tuần: Vận hành chuyến xe lúc 3:13 chiều về phía Bắc sớm 10 phút vào lúc 3:03 chiều để kết nối với tàu Metrolink #806 rời ga Tustin lúc 3:44 chiều.

  Tuyến 480:
  Các ngày trong tuần: Bổ sung chuyến xe lúc 7:36 sáng về phía Đông để kết nối với tàu Metrolink #682 mới rời ga Irvine lúc 7:36 sáng.

  Tuyến 529:
  Các ngày trong tuần: Cho hoạt động lại Tuyến Bravo 529 dọc Beach Blvd. Dịch vụ hoạt động với tần suất 24 hoặc 30 phút/chuyến, đi về phía Bắc từ 5:52 sáng – 6:09 chiều và về phía Nam từ 6:03 sáng - 6:03 chiều.


  Để biết thông tin chi tiết về lịch trình của các tuyến, hãy gọi 714-636-RIDE hoặc truy cập eBusbook


  Có thêm nhiều dịch vụ, cải tiến,
  tiện lợi và tiết kiệm!
  196 Added Trips icon
  196 Chuyến được
  Bổ Sung Trên Những Tuyến Xe Phổ Biến
  10 Routes Improved icon
  2 Tuyến Xe Với
  Tần Suất Được Cải Thiện
  21 Routes Expanded hours icon
  20 Tuyến Xe
  Với Số Giờ Hoạt Động Mở Rộng
  2 Routes Reinstated
  2 Tuyến Xe
  Hoạt Động Trở lại
  Tuổi Trở Xuống
Get Connected