Promotions - 2020 Lunar New Year

Skip navigation Reduce Motion High Contrast Careers Contact Us
Skip to main content
 • 2020 Lunar New Year

 • Ride Metrolink free to Chinatown!

  Celebrate the Lunar New Year with OCTA. Be one of the first 200 attending our Irvine Station celebration and get a free ride on Metrolink to the Los Angeles Golden Dragon Parade.

  OCTA’s festivities include a traditional lion dance, prizes, and refreshments. Come join us!

  *First 200 people in attendance will receive a free round trip Metrolink ticket. First come, first served.

  Free Irvine Station Event
  Saturday, February 1st

  15215 Barranca Parkway, Irvine
  Celebration | 8 am - 9 am
  First train to LA Union Station | 9:28 am

  FREE tickets to first 200 people
  FREE lion dance
  FREE refreshments

  Metrolink Train Schedule
  to LA Union Station

  Take the OC line to LA Union Station. From there it’s a free connection to the Metro Gold Line and the Chinatown station.

  Buy Metrolink weekend
  tickets on your phone or
  at the station.

  Tickets are available on the Metrolink mobile app or at Metrolink ticket vending machines along lines with weekend service. The $10 Weekend Day Pass also includes free transfers to Metro rail.

  ¡Dos formas de llegar a Chinatown usando Metrolink gratis!

  Celebre el Nuevo Año Lunar con OCTA. Hay dos formas de conseguir un paseo gratuito en Metrolink hasta el desfile del Dragón Dorado en Los Angeles. Sea una de las primeras 200 personas en acudir a nuestra celebración en la estación de Irvine o participe en nuestro concurso para ganar boletos de Metrolink. Las festividades incluyen un baile tradicional del león, premios y refrescos. ¡Participe con nosotros!

  *Las primeras 200 personas que acudan recibirán un boleto gratis de Metrolink de ida y vuelta. Se repartirán por orden de llegada.

  Evento gratuito el sábado 1 de febrero en La estación de Irvine.

  15215 Barranca Parkway, Irvine
  Celebración | 8 a.m. - 9 a.m.
  Primer tren hacia LA Union Station | 9:28 a.m.

  Boletos GRATUITOS para las primeras 200 personas
  Baile del león GRATUITO
  Refrescos GRATUITOS

  Horario del tren de Metrolink hacia
  L.A. Union Station

  Tome la línea OC Line hasta L.A. Union Station. Desde aquí hay una conexión gratuita la Metro Gold Line hacia la estación de Chinatown.

  Compre boletos de Metrolink para uso de fin de semana en su teléfono o en la estación.

  Los boletos están disponibles en la aplicación móvil de Metrolink o en las máquinas expendedoras de boletos de Metrolink junto a las líneas que tienen servicio durante el fin de semana. El pase de $10 para un día del fin de semana también incluye las transferencias gratuitas al sistema de trenes Metrolink.

  兩種方式可以免費乘坐Metrolink到唐人街!

  和OCTA一起慶祝農曆新年。有兩種方法可以免費搭乘Metrolink到洛杉磯金龍遊行。成為首批參加我們爾灣站慶祝活動的200人之一,或參加我們的Metrolink門票競賽。慶祝活動包括傳統的舞獅,獎品和點心。來加入我們吧!

  *前200名參加者將獲得免費往返Metrolink門票。先到先得。

  2月1日星期六
  免費Irvine站活動

  15215 Barranca Parkway, Irvine
  慶典|上午8點至上午9點
  首先到洛杉磯聯合車站的火車|上午9:28

  前200人免費門票
  免費舞獅
  免費茶點

  Metrolink火車時刻表
  到洛杉磯聯合車站

  乘坐橙縣線前往洛杉磯聯合車站。從那裡可以免費連接地鐵金線和唐人街站。

  在手機上或車站
  購買Metrolink週末票。

  門票可在Metrolink移動應用程式或Metrolink自動售票機上包含週末服務一起提供。 10美元的週末通票還包括免費轉乘到 Metrorail。

  Hai cách dùng Metrolink miễn phí tới Chinatown!

  Đón mừng Năm Mới Âm Lịch với OCTA. Có hai cách để dùng Metrolink miễn phí tới dự Đám Rước Rồng Vàng Los Angeles. Hãy là một trong 200 hành khách đầu tiên tham dự buổi lễ của Irvine Station, hoặc tham gia cuộc thi nhận vé Metrolink của chúng tôi. Các nghi thức gồm múa sư tử truyền thống, các giải thưởng, và các món giải khát. Hãy tham dự với chúng tôi!

  *200 khách đầu tiên đến tham dự sẽ nhận được một vé khứ hồi của Metrolink. Ai đến trước thì nhận trước.

  Các Sự Kiện Ngày Thứ Bảy Miễn Phí Ở
  Irvine Station, Ngày 1 Tháng Hai

  15215 Barranca Parkway, Irvine
  Giờ Cử Hành | 8 am – 9 am
  Chuyến xe đầu từ LA Union Station | 9:28 am

  Vé MIỄN PHÍ cho 200 khách đầu tiên
  Múa sư tử MIỄN PHÍ
  Giải Khát MIỄN PHÍ

  Lịch trình xe Metrolink tới
  LA Union Station

  Đón xe tuyến OC tới LA Union Station. Từ đó chuyển xe miễn phí qua Metro Gold Line và trạm ngừng Chinatown.

  Mua vé Metrolink cuối tuần bằng điện thoại hoặc tại trạm.

  Vé có bán qua Metrolink mobile app hoặc tại máy bán vé Metrolink dọc theo các tuyến đường có dịch vụ cuối tuần. Vé $10 Dài Hạn Cho Cuối Tuần còn kèm theo vé đổi chuyến qua tuyến đường sắt Metro miễn phí.

  ENGLISH

  Ride Metrolink free to Chinatown!

  Celebrate the Lunar New Year with OCTA. Be one of the first 200 attending our Irvine Station celebration and get a free ride on Metrolink to the Los Angeles Golden Dragon Parade.

  OCTA’s festivities include a traditional lion dance, prizes, and refreshments. Come join us!

  *First 200 people in attendance will receive a free round trip Metrolink ticket. First come, first served.

  Free Irvine Station Event
  Saturday, February 1st

  15215 Barranca Parkway, Irvine
  Celebration | 8 am - 9 am
  First train to LA Union Station | 9:28 am

  FREE tickets to first 200 people
  FREE lion dance
  FREE refreshments

  Metrolink Train Schedule
  to LA Union Station

  Take the OC line to LA Union Station. From there it’s a free connection to the Metro Gold Line and the Chinatown station.

  Buy Metrolink weekend
  tickets on your phone or
  at the station.

  Tickets are available on the Metrolink mobile app or at Metrolink ticket vending machines along lines with weekend service. The $10 Weekend Day Pass also includes free transfers to Metro rail.

  Español

  ¡Dos formas de llegar a Chinatown usando Metrolink gratis!

  Celebre el Nuevo Año Lunar con OCTA. Hay dos formas de conseguir un paseo gratuito en Metrolink hasta el desfile del Dragón Dorado en Los Angeles. Sea una de las primeras 200 personas en acudir a nuestra celebración en la estación de Irvine o participe en nuestro concurso para ganar boletos de Metrolink. Las festividades incluyen un baile tradicional del león, premios y refrescos. ¡Participe con nosotros!

  *Las primeras 200 personas que acudan recibirán un boleto gratis de Metrolink de ida y vuelta. Se repartirán por orden de llegada.

  Evento gratuito el sábado 1 de febrero en La estación de Irvine.

  15215 Barranca Parkway, Irvine
  Celebración | 8 a.m. - 9 a.m.
  Primer tren hacia LA Union Station | 9:28 a.m.

  Boletos GRATUITOS para las primeras 200 personas
  Baile del león GRATUITO
  Refrescos GRATUITOS

  Horario del tren de Metrolink hacia
  L.A. Union Station

  Tome la línea OC Line hasta L.A. Union Station. Desde aquí hay una conexión gratuita la Metro Gold Line hacia la estación de Chinatown.

  Compre boletos de Metrolink para uso de fin de semana en su teléfono o en la estación.

  Los boletos están disponibles en la aplicación móvil de Metrolink o en las máquinas expendedoras de boletos de Metrolink junto a las líneas que tienen servicio durante el fin de semana. El pase de $10 para un día del fin de semana también incluye las transferencias gratuitas al sistema de trenes Metrolink.

  中文

  兩種方式可以免費乘坐Metrolink到唐人街!

  和OCTA一起慶祝農曆新年。有兩種方法可以免費搭乘Metrolink到洛杉磯金龍遊行。成為首批參加我們爾灣站慶祝活動的200人之一,或參加我們的Metrolink門票競賽。慶祝活動包括傳統的舞獅,獎品和點心。來加入我們吧!

  *前200名參加者將獲得免費往返Metrolink門票。先到先得。

  2月1日星期六
  免費Irvine站活動

  15215 Barranca Parkway, Irvine
  慶典|上午8點至上午9點
  首先到洛杉磯聯合車站的火車|上午9:28

  前200人免費門票
  免費舞獅
  免費茶點

  Metrolink火車時刻表
  到洛杉磯聯合車站

  乘坐橙縣線前往洛杉磯聯合車站。從那裡可以免費連接地鐵金線和唐人街站。

  在手機上或車站
  購買Metrolink週末票。

  門票可在Metrolink移動應用程式或Metrolink自動售票機上包含週末服務一起提供。 10美元的週末通票還包括免費轉乘到 Metrorail。

  Tiếng Việt

  Hai cách dùng Metrolink miễn phí tới Chinatown!

  Đón mừng Năm Mới Âm Lịch với OCTA. Có hai cách để dùng Metrolink miễn phí tới dự Đám Rước Rồng Vàng Los Angeles. Hãy là một trong 200 hành khách đầu tiên tham dự buổi lễ của Irvine Station, hoặc tham gia cuộc thi nhận vé Metrolink của chúng tôi. Các nghi thức gồm múa sư tử truyền thống, các giải thưởng, và các món giải khát. Hãy tham dự với chúng tôi!

  *200 khách đầu tiên đến tham dự sẽ nhận được một vé khứ hồi của Metrolink. Ai đến trước thì nhận trước.

  Các Sự Kiện Ngày Thứ Bảy Miễn Phí Ở
  Irvine Station, Ngày 1 Tháng Hai

  15215 Barranca Parkway, Irvine
  Giờ Cử Hành | 8 am – 9 am
  Chuyến xe đầu từ LA Union Station | 9:28 am

  Vé MIỄN PHÍ cho 200 khách đầu tiên
  Múa sư tử MIỄN PHÍ
  Giải Khát MIỄN PHÍ

  Lịch trình xe Metrolink tới
  LA Union Station

  Đón xe tuyến OC tới LA Union Station. Từ đó chuyển xe miễn phí qua Metro Gold Line và trạm ngừng Chinatown.

  Mua vé Metrolink cuối tuần bằng điện thoại hoặc tại trạm.

  Vé có bán qua Metrolink mobile app hoặc tại máy bán vé Metrolink dọc theo các tuyến đường có dịch vụ cuối tuần. Vé $10 Dài Hạn Cho Cuối Tuần còn kèm theo vé đổi chuyến qua tuyến đường sắt Metro miễn phí.

Get Connected