Riders Alerts

Skip navigation Reduce Motion High Contrast Careers Contact Us
Skip to main content

Riders' Alerts

OCTA is currently experiencing service issues on some routes because of a shortage of bus drivers. We apologize for the inconvenience and are working to restore service fully. We know that you depend upon OC Bus and are sorry for the delays to your travel.

OCTA está teniendo problemas con el servicio en algunas rutas debido a la escasez de choferes. Estamos trabajando para restaurar el servicio completamente. Sabemos que usted depende en el servicio de OC Bus y le pedimos disculpas por los retrasos en su viaje.

OCTA đang có trở ngại dịch vụ trên một số tuyến đường xe buýt vì thiếu tài xế cho xe buýt. Chúng tôi chân thành cáo lỗi vì sự bất tiện này và đang làm việc nỗ lực phục hồi dịch vụ lại như cũ. Chúng tôi biết rằng quí khách phụ thuộc vào OC Bus và xin quí khách thông cảm cho sự chậm trễ và mong quí khách tiếp tục ủng hộ OC Bus.

 
DOWNLOAD NOW!  

Get Connected