Orange County Transportation Authority

Overview

 

November 26, 2012 OCTA Board Action Update
The OCTA Board of Directors approved the proposed fare adjustments, which will be effective beginning February 10, 2013 (see charts here). The Board also approved these additional recommendations based on customer feedback:

  • Sell 5 one-way rides for $9 ($1.80 per ride)
  • Sell individual pre-paid day passes for a 10% discount
  • Provide the maximum vendor discount (5%) to non-profit agencies and waive the minimum purchase requirement

Background

The economic recession of the past few years is continuing to have an effect on transit service. The Orange County Transportation Authority (OCTA) and transit agencies across the country are finding it increasingly difficult to sustain current levels of service with rising costs and dwindling revenue due to high unemployment and slow job recovery. In addition, the Transportation Development Act (TDA) requires that passengers must pay at least 20 percent of the operating cost of a bus system (i.e., farebox recovery) in order for the operating agency to qualify for sales tax funding. If OCTA does not meet the 20 percent farebox recovery, OCTA could lose funding under the TDA.

Revenue Down: Operating Costs Up

OCTA’s farebox revenues decreased from $54.6 million in fiscal year (FY) 2008-09 to $50.6 million in FY 2011-12. At the same time, operating costs rose from $98.01 per revenue hour in FY 2008-09 to $108.34 per revenue hour in FY 2011-12. Since the economic downturn began, OCTA has cut costs and postponed a scheduled fare increase to continue providing the present level of bus service you depend on.

The current economic situation has forced many transit agencies to increase fares. Some have not only increased fares but severely reduced service as well. Our goal is to sustain current bus service and enhance it where possible. However, without an increase in revenue, it will be difficult for OCTA to sustain the current level of countywide bus service in the coming years.

Proposed Solution

To help cover rising operating costs and to sustain the current level of bus service, OCTA is proposing an average fare adjustment of 25 percent per boarding to be implemented in February 2013. (Please see the 2013 Proposed Fare Adjustment table.)

The annual fare revenue with the proposed fare adjustment is projected to be $55.9 million. With operating costs for FY 2012-13 projected to be $267.5 million, the farebox recovery would be 20.93 percent, allowing OCTA to meet the 20 percent mandate and continue receiving funding under the TDA.


Panorama

La recesión económica de los últimos años continúa afectando el servicio de tránsito. Tanto a Orange County Transportation Authority (OCTA) como a las agencias de tránsito de todo el país les resulta cada vez más difícil mantener los niveles actuales de servicio con costos más elevados e ingresos menores, debido a la alta tasa de desempleo y la lenta recuperación de empleos.

Además, la Ley de desarrollo del transporte [Transportation Development Act (TDA por sus siglas en inglés)] exige que los pasajeros deben pagar al menos el 20 por ciento de los costos operativos de un sistema de autobús (es decir, los ingresos por boletos) para que la agencia pueda calificar para los fondos de impuestos de ventas. Si OCTA no cumple con la recuperación de los ingresos por boletos del 20 por ciento, OCTA podría perder la financiación de la ley TDA.

Los ingresos disminuyen; los costos operativos aumentan

Los ingresos por boletos de OCTA disminuyeron de $54.6 millones en el año fiscal (AF) 2008-2009 a $50.6 millones en el AF 2011-2012. Por otro lado, los costos operativos aumentaron de $98.01 por hora de ingresos en el AF 2008-2009 a $108.34 por hora de ingresos en el AF 2011-2012. Desde que comenzó la crisis económica, OCTA ha recortado costos y pospuso un aumento programado de las tarifas para poder continuar brindando el nivel actual de servicio de autobuses del que usted depende.

La situación económica actual ha obligado a muchas agencias de tránsito a aumentar las tarifas. (Consulte el cuadro comparativo de tarifas.) Algunas no sólo han aumentado las tarifas, sino que también redujeron drásticamente el servicio. Nuestra meta es mantener el servicio actual de autobuses y mejorarlo en los aspectos que sea posible. Sin embargo, sin un aumento de ingresos, será difícil para OCTA mantener el nivel actual del servicio de autobuses en el condado durante los próximos años.

Propuesta de solución

Para ayudar a cubrir los crecientes costos operativos y mantener el nivel actual del servicio de autobuses, OCTA propone un ajuste promedio de la tarifa de autobús de un 25 por ciento por pasaje, con vigencia a partir de febrero de 2013. (Consulte la talda del ajuste propuesto de la tarifa de autobús para 2013.)

Los ingresos por boletos anuales con el ajuste propuesto de la tarifa se proyectan en $55.9 millones. Con costos operativos para el AF 2012-2013 proyectados en $267.5 millones, la recuperación por boletos sería del 20,93 por ciento. Esto permitiría que OCTA cumpliese con la exigencia del 20 por ciento y continuase recibiendo la financiación de la ley TDA.


Quá Trình

Sự suy thoái kinh tế trong vài năm qua vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến dịch vụ chuyên chở. Đương Cục Giao Thông Quận Orange (Orange County Transportation Authority - OCTA) và các cơ quan chuyên chở trên toàn quốc hiện gặp khó khăn ngày càng tăng trong việc giữ mức dịch vụ như hiện nay khi các chi phí gia tăng mà số thu nhập lại không đủ do tình trạng thất nghiệp cao và công việc làm hồi phục một cách chậm chạp.

Ngoài ra, Đạo Luật Phát Triển Giao Thông (Transportation Development Act - TDA) đòi hỏi khách đi xe phải trả ít nhất 20 phần trăm chi phí điều hành một hệ thống xe buýt (thí dụ, thu hồi từ thùng đựng lộ phí) để cơ quan điều hành hội đủ điều kiện được tài trợ về thuế thương mãi. Nếu OCTA không đáp ứng số tiền thu hồi 20 phần trăm từ thùng đựng lộ phí, OCTA sẽ bị mất sự tài trợ theo Đạo Luật Phát Triển Giao Thông (TDA) này.

Thu Nhập Sút Giảm: Chi Phí Vận Hành Gia Tăng

Số thu nhập từ thùng đựng lộ phí của OCTA giảm từ $54.6 triệu trong tài khóa 2008-09 xuống còn $50.6 triệu trong tài khóa 2011-12. Cùng lúc, các chi phí vận hành tăng từ $98.01 mỗi giờ thu nhập trong tài khóa 2008-09 lên $108.34 mỗi giờ thu nhập trong tài khóa 2011-12. Kể từ khi nền kinh tế bắt đầu xuống dốc, OCTA đã cắt giảm chi phí và hoãn lại việc tăng lộ phí theo quy định để tiếp tục cung cấp mức độ phục vụ bằng phương tiện xe buýt như quý vị mong đợi như hiện nay.

Tình hình kinh tế hiện nay đã buộc nhiều cơ quan giao thông phải tăng lộ phí. (Xem bảng So Sánh Lộ Phí.) Một số cơ quan không chỉ tăng lộ phí mà còn giảm dịch vụ một cách nghiêm trọng. Mục tiêu của chúng tôi là duy trì dịch vụ xe buýt như hiện nay và cải tiến dịch vụ nếu có thể được. Tuy nhiên, nếu không tăng thu nhập, OCTA sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì mức độ dịch vụ xe buýt trên toàn quận hiện nay trong những năm sắp tới.

Giải Pháp đề Nghị

Để giúp trang trải cho các chi phí điều hành ngày càng tăng và để duy trì mức độ phục vụ xe buýt như hiện nay, OCTA đưa ra đề nghị điều chỉnh lộ phí trung bình là tăng 25 phần trăm mỗi cuốc xe, để được xem xét cho tiến hành vào Tháng Hai 2013. (Xin xem bảng Điều Chỉnh Lộ Phí Đề Nghị cho Năm 2013.)

Doanh thu về lộ phí hàng năm từ việc điều chỉnh lộ phí theo đề nghị được dự kiến là $55.9 triệu. Với các chi phí vận hành cho Tài Khóa 2012-13 được dự kiến là $267.5 triệu, số tiền thu hồi từ thùng đựng lộ phí sẽ là 20.93 phần trăm sẽ giúp cho OCTA đạt được mức đòi hỏi 20 phần trăm và tiếp tục được tài trợ theo Đạo Luật Phát Triển Giao Thông (TDA).